Aktualności

Aktualności

 

PLAN LEKCJI obowiązujący od 18.01.2021 r. (*.PDF)

 

 

 

 

Wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
w sesji styczeń/luty 2021 r.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, proszę wszystkich zdających o zapoznanie się z komunikatem. Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN, CKE, GIS, MZ w związku z pandemią COVID-19.

 

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów:

1.      Na egzamin przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Do szkoły przychodzicie w  maseczkach.

3.      Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie ręce.

4.      Przynosicie własne przybory:

‒      etap pisemny – czarne długopisy, kalkulatory proste,

‒      etap praktyczny – czarne długopisy oraz przybory wymienione w komunikacje dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń/luty 2021.

5.      Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra).

6.      Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie
we wskazanych pomieszczeniach.

7.      W dniu egzaminu zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia
i peselem (trzeba sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym, który musicie posiadać).

8.      W szkole poruszacie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych.

9.      W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali egzaminacyjnej po skończonym egzaminie.

10.   Gdy zdajecie dwa egzaminy w jednym dniu możecie opuścić szkołę i wrócić przed kolejnym  egzaminem, w przerwie możecie zjeść kanapkę przyniesioną z domu.

11.   Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PISEMNY - 10.00
w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 9.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

12. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ETAP PISEMNY - 12.00 w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkoły o godz. 11.00
i wchodzicie następującymi wejściami:

 

13. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ETAP PISEMNY - 14.00 w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) przychodzicie do szkołu o godzinie 13.00 i wchodzicie następującymi wejściami:

 

 

14.  Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – ETAP PRKATYCZNY należy zgłaszać się na godzinę przed egzaminem oraz wchodzić do szkoły tylko wejściem głównym.

15.   Po zajęciu miejsc w salach, możecie zdjąć maseczki, możecie posiadać przyłbice.

16.   W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid).

17.   Do szkoły NIE MOŻECIE wnosić i używać telefonów komórkowych, książek, maskotek.       

18.   Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły.

 

                                                          Grażyna Pełka

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

im. Bohaterów Września 1939 r.

w Kolbuszowej

 

Wytyczne OKE.pdf

Przybory - etap pisemny.pdf

Przybory - etap praktyczny.pdf