KONTAKT:

Łukasz Poborca: 691 794 800

Krzysztof Kiwak: 608 665 135

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz  pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu jest Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, w imieniu którego działa Dyrektor szkoły.
 3. Przedstawicielami zarządcy na terenie obiektu są animatorzy.
 4. Animatorzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu,  bezpieczeństwem użytkowników oraz przestrzeganiem regulaminu.

 

Do zadań animatorów zajęć sportowo – rekreacyjnych należy m. in;

- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,

- szerzenie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Powiatu,

- inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnej sportu,

- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci  i młodzieży w okresie wakacji i ferii,

- rezerwacja boisk na zajęcia, rozgrywki i imprezy sportowe,

- podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności sportowej środowiska.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
 1. Obiekt jest ogólnodostępny.
 2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 3. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę.
 4. W roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30 prowadzone są zajęcia grupowe dla młodzieży szkolnej. Od godziny 16.00 obiekt jest ogólnodostępny.
 5. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają grupy nie posiadające własnego zaplecza sportowego.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji godzin korzystania z boisk na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 7. W przypadku dużego zainteresowania „Orlikiem” animatorzy mogą ograniczać ilość długoterminowych rezerwacji.
 8. Administrator w zależności od pory roku lub dłuższych przerw w zajęciach szkolnych może dokonać zmian godzin otwarcia obiektu.
 9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisu do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 10. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych i obuwia:

*Boisko do piłki nożnej  o nawierzchni ze sztucznej trawy – buty typu turf lub halowe o miękkiej i płaskiej powierzchni spodów.

* Boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki o nawierzchni z poliuretanu – tylko buty halowe o miękkiej i płaskiej powierzchni spodów.

(Obuwie do gry nie może powodować zanieczyszczenia boisk)

 1. Zajęcia na obiekcie organizują animatorzy zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 2. Osobom korzystającym z boisk udostępnia się pomieszczenia socjalne za zgodą animatorów.
 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia na boiskach mogą być ograniczone lub zawieszone.

 

 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:
 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Stosowanie się do poleceń animatora zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Dokonanie wpisu w księdze użytkowników.
 5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. Informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 1. Korzystania z boisk bez zgody animatora zajęć sportowo rekreacyjnych.
 2. Używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.
 3. Palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji oraz żucia gumy.
 4. Przebywania w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu.
 5. Poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.
 6. Żucia gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
 7. Zastawiania wejść, wyjść, dróg ewakuacyjnych oraz parkowania rowerów.
 8. Celowego kopania piłką w ogrodzenie i przeprowadzania treningów strzeleckich.
 9. Wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
 10. Zakłócenia porządku i używania słów wulgarnych.
 11. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
 12. Wprowadzania zwierząt.

 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rozstrzygnięć dotyczących korzystania z boisk podejmuje animator zajęć sportowo – rekreacyjnych, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie obiektu oraz zakazać dalszych wstępów na kompleks.

- w uzasadnionych przypadkach wezwać Straż Miejską lub Policję,

 1. Korzystający z boisk ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas użytkowania obiektu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez użytkownika na terenie obiektu oraz zapleczu sanitarno – szatniowym.
 3. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem.
 2. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 3. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do animatora lub zarządcy obiektu.

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 683 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran