Aktualności

   Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym, aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”.

 

W dniu 12 IV 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie wramach XIII Powiatowego  Sejmiku Uczniowskiego - „Moje miejsce na Ziemi”. Tematyka konkursu w tym roku nawiązywała  do setnej rocznicy urodzin Janka Bytnara. Przypomnieliśmy heroizm młodzieży z okresu II wojny światowej.

Motto przewodnie konkursu brzmiało:

 ,,Harcerze Szarych Szeregów autorytetem dla współczesnej młodzieży”.

Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną w kraju, Sejmik ograniczył się jedynie do części konkursowej, w której wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej, obrazującej treści zgodne z motywem przewodnim konkursu.

Celami konkursu było:

·      Rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii najnowszej.

·      Ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej regionu, poznanie wybitnych postaci związanych z regionem.

·      Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych.

·      Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

·      Zachęcenie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół podstawowych i średnich.

 

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP, Józefa Kardysia – Starosty kolbuszowskiego, Jana Zuby – Burmistrza Kolbuszowej

 

Komisja konkursowa w składzie: Dyr. MiPBP w Kolbuszowej, prezes RTK im Juliana Macieja Goslara Andrzej Dominik Jagodziński - przewodniczący, ks. Kanonik Lucjan Szumierz, dyrektor ZST Grażyna Pełka, Pani Barbara Szafraniec - nauczyciel historii oceniała nadesłane prezentacje młodzieży, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną i oryginalność prezentacji, estetykę prezentowanej pracy, wkład pracy własnej oraz walory dydaktyczne prezentacji.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  konkursowego laureatami zostali:

Kategoria- szkoła podstawowa

1 miejsce - Skrzypczak Wiktor - SP Cmolas

2 miejsce - Misiak Daria - SP Cmolas

                  Żarkowski Marcin - SP Kopcie

3 miejsce - Gaweł Natalia - SP Hadykówka

                   Kopeć Michał - SP Kopcie,

Saj Patrycja - SP Niwiska,

Wyróżnienia - Jachyra Filip - SP Ostrowy Tuszowskie,

Kosiorowska Klaudia - SP Hadykówka

 

Kategoria szkoła ponadpodstawowa:
1 miejsce - Buczek Gabriela - ZST Kolbuszowa

        Peret Wojciech - LO Kolbuszowa,

2 miejsce - Depa Gabriela – ZST Kolbuszowa

      Wilk Karolina- LO Kolbuszowa,

3 miejsce - Bebło Amelia - LO Kolbuszowa,

       Bartuzel Kamil- ZST Kolbuszowa

Wyróżnienia - Kasza Monika - LO Kolbuszowa, ,

                        Tylutka Natalia- ZST Kolbuszowa

            Węgrzyn Monika - ZST Kolbuszowa

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!.

 

Wszystkim, którzy nadesłali prezentacje składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. 

Nagrody, wyróżnienia, dyplomy będą  do odebrania w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-15.00 po 3 maja 2021r. zgodnie z decyzjami w sprawie pandemii.

Laureatom konkursu wręczone zostaną dyplomy i nagrody ufundowane przez Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Powiat Kolbuszowski, Urząd Miejski w Kolbuszowej, RTK im. J. M. Goslara, M. i P. B. P. w Kolbuszowej oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa. Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy.

 

Organizatorzy

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Słowa Jana Pawła II stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i natchnienia. Mają w sobie głębię i siłę. Pozwalają dostrzec to, czego do tej pory nie zauważaliśmy. W celu zachowania i udostępnienia szeroko rozumianej spuścizny po papieżu Polaku, będącej częścią naszego dziedzictwa narodowego, w celu głębszego poznania i zrozumienia Jego nauki w ZST im Bohaterów Września 1939 r. przeprowadzono konkurs, którego rozstrzygnięcia dokonano w dniu 8 III 2012.  Komisja konkursowa oceniła prezentacje multimedialne, pokazujące interpretację wybranej myśli Jana Pawła II.

·      Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.

·      Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. (…) Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.

  • Patriotyzm jako miłość do ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, jest zatem drogą do uporządkowanej miłości społecznej.
  • Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą.
  • Każdy naród żyje dziełami swojej kultury.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Anna Kluk, kl. II E g

II miejsce – Oliwia Gacek, kl. II E g ex aequo Karol Krawiec, kl. III A

III miejsce Martyna Chruściel, kl. II E g

III miejsce Szymon Haptaś , kl. III D

 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór dyplomów oraz drobnych upominków do sekretariatu szkoły.                                                                                                                                                                                                     

 

Grażyna Pełka

                                                                                               Barbara Szafraniec

 

WojewódzkiKonkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

·      wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

·      zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor

·      promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

·      pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

·      wymiana doświadczeń zawodowych,

·      współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 2 i 3 szkół średnich, kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników wybranych w drodze selekcji przeprowadzonej przez opiekunów w danej szkole.

 

Zasady

Konkurs jest II etapowy

I Etap konkursu to „test wiedzy ogólnej o logistyce” – 16.04.2021 r. godz. 11:00.

·      etap szkolny onlineprzy wykorzystaniu platformy internetowej - nauczyciele sprawujący opiekę i samodzielność pracy nad zgłoszonymi uczestnikami na terenie szkół uczestniczących w konkursie przygotowują swoim uczniom stanowisko komputerowe
z dostępem do Internetu oraz przesyłają udostępniony przez Komitet Organizacyjny Konkursu link do testu online;

·      uczestnicy w czasie 40 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań zamkniętych;

·      prace oceniane są automatycznie po zakończonym teście, do finału kwalifikuje się najlepszy uczeń z danej szkoły po otrzymaniu minimum 50% z testu online.

 

II Etap konkursu odbywać się będzie w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana
w Rzeszowie, al. Rejtana 3.

·      finał odbędzie się 21.05.2021 r. o godzinie 11:00;

·      uczestnicy w czasie 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się 30 pytań zamkniętych;

·      maksymalna liczba uczestników z danej szkoły w finale - 1 uczeń;

 

Laureaci

Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie w dniu 21 maja 2021 r. po ocenie prac i wyłonieniu laureatów.

Do 9.04.2021 uczniowie chcący wziąć udział w konkursie mogą zgłaszać się do Pana Konrada Zielińskiego. Zgłoszeni uczniowie wezmą udział w eliminacjach, ponieważ tylko 3 osoby mogą uczestniczyć w I etapie konkursu.

 

 

Nauczyciele Przedmiotów Logistycznych

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Logistycznego

 

Organizator

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

Cele konkursu

·      Pogłębienie zainteresowania tematyką logistyki i transportu wśród uczniów.

·      Poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe w zawodzie technik logistyk.

·      Poprawa kompetencji społecznych.

·      Promocja zawodu technik logistyk.

Tematyka konkursu: Innowacyjne rozwiązania w logistyce.

Warunki udziału w konkursie szkolnym

1.     Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie plakatu lub makiety o wyżej wymienionej tematyce.

2.     W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace przygotowane indywidualnie.

3.     Każda praca powinna zostać opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

4.     Zgłoszony poster lub makieta powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • plakat musi zostać wykonany jednostronnie na jednym arkuszu formatu A1,
  • makieta powinna zostać wykonana w technice dowolnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów,
  • kształt makiety jest dowolny, ale podstawa nie powinna przekraczać wymiarów około 50 cm na 50 cm,
  • praca ucznia musi być czytelna,
  • plakat lub makieta musi być pracą własną ucznia.

5.     Technika wykonania plakatu lub makiety jest dowolna.

6.     Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy.

7.     Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą zwracane. Stają się własnością organizatora.

Termin konkursu

1.     Prace należy dostarczyć do organizatorów do dnia 30 kwietnia.

2.     Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 maja.

 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

·      zgodność wykonywania prac z regulaminem,

·      poprawność merytoryczna,

·      pomysłowość,

·      estetyka wykonania pracy,

·      kreatywności i oryginalność wykonania.

 

Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołanie nie zostanie uwzględnione.

Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziały!

Nauczyciele przedmiotów logistycznych

 

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran