Aktualności

Aktualności

Wchodzenie i wychodzenie uczniów do i ze szkoły

(24.05.2021r. – 28.05. 2021r.)

 

Zgodnie ze szkolnym Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej w czasie zagrożenia epidemicznego:

1.    Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów bądź pełnoletniego ucznia, jednak w przypadku braku takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

2.    W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który po konsultacji z higienistką szkolną, podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

3.    Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach (zgodnie z planem lekcji).

4.    Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu społecznego. KAŻDY UCZEŃ WCHODZĄC DO BUDYNKU DEZYNFEKUJE RĘCE i udaje się pod wyznaczoną salę lekcyjną.

 

Wejście/wyjście

Grupa

Klasa

Wejście główne (od strony ul. J. Bytnara)

I

2Ag, 2Bg, 2Cg, 3a

Wejście od parkingu przy szkole muzycznej (obok sali gimnastycznej)

II

2Dg, 2Eg

Od parkingu przy szkole muzycznej – wejście obok sali 17

III

3A, 3B,

Od parkingu przy J. Pawła II - wejście  przez dziedziniec szkoły

IV

3C, 3D,

Od parkingu przy J. Pawła II (wejście obok sali 23)

V

3E, 2ag,