Procedura wydawania duplikatu świadectwa
             w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.
     w Kolbuszowej

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).


Zasady wydawania duplikatu świadectwa

1.     W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania
się o duplikat oraz określeniem:  rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy), rodzaju ukończenia szkoły (typ szkoły, nazwa szkoły), roku ukończenia szkoły/klasy.

2.     Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

3.     Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:

DRUK WPŁATY ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA

4.     Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

5.     Termin wydawania duplikatu do 14 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

6.    Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne
osoby posiadający pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysłany pod wskazany we wniosku adres.   

 

  WNIOSEK: DUPLIKAT ŚWIADECTWA

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran