Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2024/2025 do klasy pierwszej w zawodzie:
Profil dla zainteresowanych
DANE RODZICÓW:
OŚWIADCZAM, ŻE CÓRKA/SYN (zaznaczyć)
OŚWIADCZAM, ŻE CÓRKA/SYN (zaznaczyć)
Deklaruję kontynuację 2 języków obcych:
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 2.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: elzbieta.rozmus@zswerynia.pl, tel. 661474234. Chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące wyników rekrutacji.

3. Dane osobowe kandydata/ucznia, rodziców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły i pobierania przez lata nauki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe: a) w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie dana osoba korzystać z kształcenia, b) w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole). c) przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do placówki.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania nauki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie nauki w tutejszej szkole.

9. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki

ZAŁĄCZNIK – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

1.     Załącznik (SKAN PODPISANEGO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ)

2.     PODPISANY WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY W PÓZNIEJSZYM TERMINIE (wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego)

Powered by BreezingForms
Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 618 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole


  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran