Aktualności

 

FINAŁ KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK – REALIZACJA

  

   Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej wzięli udział w konkursie  na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych zorganizowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które  realizowały  przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Cele konkursu to:

1. Aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

2. Promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

3. Wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

4. Zwiększenie efektywności oddziaływania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać

o miłość?” na młodzież.

5. Intensyfikacja działań edukacyjnych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej  utworzyli grupę projektową składającej się z 3 nauczycieli i 10 uczniów, która wskazała cel główny i cele szczegółowe działania oraz nadała  tytuł realizowanemu  projektowi „ Kreatorzy teraźniejszości” . Projekt powstał w oparciu o aktualną wiedzę na temat zachowania się młodzieży w miejscach publicznych w Kolbuszowej na podstawie udzielonych wywiadów przez służby porządkowe miasta. Uczestnicy projektu działali w grupach, którym zostały przydzielone poszczególne działania. Jedna z grup  projektu przeprowadziła wywiady: z Komendantem Straży Miejskiej w Kolbuszowej Grzegorzem Dzimierą, Dyrektorem Działu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Andrzejem Andrysiem, Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji Jolantą Skubisz-Tęczą, nauczycielami oraz uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

Służby porządkowe miasta zauważając problem wspierały podjętą inicjatywę podejmując m.in. częstsze interwencje na terenie miasta. W szkole zorganizowano spotkanie z Sierżant Beatą Chmielowic z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, która uświadomiła uczniom negatywne skutki picia alkoholu i stosowania innych używek oraz zwróciła uwagę na odpowiedzialność prawną za zaśmiecanie terenu i stosowanie używek w miejscach publicznych.

W ramach projektu uczniowie ZST wystosowali pismo do Burmistrza miasta Kolbuszowej, zwracając się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie Kolbuszowej. Inna grupa uczniów zaprojektowała  i wydrukowała plakaty. Po uzyskaniu zgody od władz miasta kolejna grupa  uczniów wykonała plan geodezyjny rozmieszczenia tablic, które umieszczono  we wcześniej wyznaczonych miejscach.

Wystosowano  pismo do Komisji Zwalczania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, która wsparła finansowo wykonanie tablic informacyjnych oraz wydrukowanie plakatów i ulotek. W szkole zorganizowano wewnątrzszkolny konkurs

W ramach kampanii antyalkoholowej, antynikotynowej, antynarkotykowe, antydopalaczowej.

W ramach konkursu uczniowie wykonali prace plastyczne i zaprezentowali w formie indywidualnej następstwa społeczne i zdrowotne sięgania  po używki. Przeprowadzili akcje uświadamiającą wśród pozostałej młodzieży szkolnej. Zaproponowali młodzieży alternatywne spędzanie wolnego czasu.

 Grupa realizująca projekt wyszła na teren miasta z akcją informującą społeczeństwo o narastającym problemie nadużywania alkoholu, papierosów, narkotyków oraz zaśmiecania przestrzeni publicznej przez młodzież spędzającą czas w samochodach. Akcja polegała na rozdawnictwie ulotek przechodniom oraz przekazaniu krótkiej informacji na temat  wskazanego w projekcie problemu społecznego. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Kolbuszowej, uczniowie oraz nauczyciele  Zespołu Szkół Technicznych. Łącznie informacja o projekcie dotarła bezpośrednio do 514 osób. Mamy nadzieje że realizowany projekt przyczyni się do zmiany postaw społecznych w szczególności młodzieży, dotyczących zaśmiecania przestrzeni publicznej, spożywania alkoholu i innych środków uzależniających w samochodach w miejscach publicznych naszego miasta.