Aktualności

 

 

 

 

  W czerwcu 2021 r. naszej szkole odbył się dwuetapowy szkolny konkurs historyczny – Jeden z dziesięciu. 

W pierwszym etapie wzięli udział wszyscy uczniowie klas drugich. Do drugiego etapu przeszli uczniowie z najwyższą liczbą punktów. 

Zwycięzcą drugiego etapu - I miejsce- został uczeń z klasy 2Eg  Paweł Zaskalski, II  miejscezdobyła Wioletta Białek z 2Dpa  III miejsce Adrian Furtak z 2Bp.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody a pozostali dyplomy za udział.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 

Organizatorzy

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  MOTYWACYJNEGO DLA UCZNIÓW

w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.
w Kolbuszowej

Regulamin opracowano w oparciu o art. 90 g. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.),  art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)
i art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

§ 1

Szkoła może udzielić uczniowi Stypendium Motywacyjnego:

1. Naukowe – za wyniki w nauce

2. Sportowe – za osiągnięcia sportowe

3. Zawodowe – za osiągnięcia w wyuczonym zawodzie

§ 2

1.  Stypendium  za  wyniki  w  nauce,  osiągnięcia  sportowe lub za osiągnięcia w wyuczonym zawodzie  może  być  przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.

§ 3

1.       O przyznanie  Stypendium  Motywacyjnego, z wnioskiem do  Komisji  Stypendialnej, występuje  wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu .

2.       Wniosek  powinien  być  złożony  do  Komisji  w okresie jednego tygodnia poprzedzającego  posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej końcoworoczne wyniki nauczania.

3.       Komisja Stypendialna po przeanalizowaniu wniosku,  przekazuje  wniosek dyrektorowi szkoły wraz ze swoją opinią.

4.       Stypendium Motywacyjne przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 4

1.  Wręczenie  Stypendium  Motywacyjnego odbywa  się podczas uroczystej akademii
na zakończenie roku  szkolnego  w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

2.  Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej otrzymują stypendium w dniu zakończenia nauki.

§ 5

1.  Stypendium  za  wyniki  w  nauce  może  uzyskać  uczeń ZST,  który  spełnia następujące kryteria:

a)     uzyskał średnią ocen od 5,5 i wyżej, ma 100 % frekwencję oraz wzorowe zachowanie za bieżący rok szkolny  - w wysokości 100 % przyznawanej kwoty,

b)     uzyskał średnią ocen od 4,2 do 5,4 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Ma frekwencję nie niższą niż 85 %, w tym nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych – w wysokości 50% przyznawanej kwoty,

c)     uzyskał średnią ocen od 4,0 do 4,10 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Ma frekwencję nie niższą niż 80 %, w tym nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych - w wysokości 25 % przyznawanej kwoty.

2.  Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celująca lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz spełnił jeden z warunków:

a)     uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim, ma 100% frekwencję oraz wzorowe zachowanie za bieżący rok szkolny - w wysokości 100 % przyznawanej kwoty,

b)     uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym oraz
co najmniej bardzo dobre zachowanie. Ma frekwencję nie niższą niż 85 %, w tym nie więcej
niż 5 godzin nieusprawiedliwionych – w wysokości 50% przyznawanej kwoty,

c)     uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym  oraz
co najmniej bardzo dobre zachowanie. Ma frekwencję nie niższą niż 80 %, w tym nie więcej niż
5 godzin nieusprawiedliwionych - w wysokości 25 % przyznawanej kwoty.

 

3. Stypendium za osiągnięcia zawodowe w danym typie szkoły może być przyznane uczniowi, który osiągnął:

a)      uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych co najmniej 5,0 ale z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dobry, ma 100 % frekwencję oraz wzorowe zachowanie za bieżący rok szkolny  - w wysokości 100 % przyznawanej kwoty,

b)     uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych od  4,5 do 4,9 ale z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczny, ma frekwencję nie niższą niż 85 %, w tym nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych oraz bardzo dobre zachowanie za bieżący rok szkolny –
w wysokości 50% przyznawanej kwoty,

c)     uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych od 4,0 do 4,4 ale z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dopuszczający oraz co najmniej dobre zachowanie. Ma frekwencję nie niższą niż 80 %, w tym nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych - w wysokości 25 % przyznawanej kwoty

§ 6

Stypendium  Motywacyjne  wypłacane jest jednorazowo na koniec roku szkolnego.

§ 7

Liczbę przyznanych stypendiów jest ograniczono i wynika z wysokości środków  budżetowych  określonych w planie finansowym szkoły. O jej liczbie decyduje dyrektor szkoły.


§ 8

Stypendium Motywacyjne jest przyznawane w formie gotówkowej przekazywane
na wskazane konto bankowe ucznia lub jego rodzica.  

§ 9

Minimalna wysokość Stypendium Motywacyjnego wynosi 50 zł. Maksymalna wysokość stypendium motywacyjnego wynosi 200 zł.

§ 10

Stypendium motywacyjne dla uczniów zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

§ 11

1.   W celu opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Motywacyjnego powołuje się komisję stypendialną na okres od dnia 12 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w składzie: 

Przewodniczący: Agnieszka Majka-Bajorek

Członkowie: opiekun Samorządu Uczniowskiego i wybrany przez Radę Pedagogiczną nauczyciel:  przedmiotów ogólnokształcących, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych oraz pedagog szkolny.

2.  Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego (Załącznik nr 1).

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2017 r.

Załączniki do Regulaminu:

Nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium

Nr 2 - Decyzja Komisji Stypendialnej

Nr 3 - Lista uczniów do stypendium

 

                                                                          

Polish English French German Italian Russian

 

 

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

Firmy przyjazne szkole

  


 
PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran